Algemene Voorwaarden

Saskia en Ruben: Groei En Transformatie Coaches

Algemene Voorwaarden van Enjoy Change

  1. Enjoy Change heeft tot doel ondersteunende activiteiten gericht op groei en verandering uit te oefenen en is gevestigd te Koekange en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85032360. Deze algemene voorwaarden zijn tevens in te zien op de website van Enjoy Change: https://www.enjoychange.nl. Indien er verschillen ontstaan tussen de tekst van de algemene voorwaarden zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en die op de website, zullen de Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te allen tijde leidend zijn.
  2. Alle diensten en/of (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Enjoy Change. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, evenals 7A:1680 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Enjoy Change.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Enjoy Change en de opdrachtgever (hierna ook: ‘de klant’), evenals op alle nieuwe overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van Enjoy Change, voor of tegenover de klant, inclusief buitencontractuele verbintenissen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die zijn betrokken bij de vervulling van de opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband.
  4. Zodra hij een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de klant gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak tegenover Enjoy Change, schriftelijk aan Enjoy Change mee te delen op straffe van verval van ieder recht. Iedere aanspraak tegenover Enjoy Change vervalt na twee jaar nadat de mededeling door de klant is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Enjoy Change is niet aansprakelijk tegenover de klant, zolang de klant zijn verplichtingen tegenover Enjoy Change niet is nagekomen.
  5. Elke aansprakelijkheid van Enjoy Change is beperkt tot het bedrag waarop Enjoy Change (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft en door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat Enjoy Change verband met die verzekering draagt.
  6. Enjoy Change is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.
  7. Ingeval niet tot de organisatie van Enjoy Change de behorende derden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever geschieden. Elke aansprakelijkheid voor tekortkoming(en) van deze derden wordt uitgesloten.
  8. Enjoy Change heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. Een dergelijke wijziging kan pas ingaan vanaf de datum dat de wijziging schriftelijk wordt doorgegeven.
  9. Betaling van de declaraties van Enjoy Change dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Indien de declaratie(s) na afloop van deze termijn nog niet zijn betaald is de klant in verzuim. Klant heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Klant is gehouden op eerste verzoek van Enjoy Change voldoende zekerheid te stellen indien opeisbare vorderingen van Enjoy Change op klant onvoldaan blijven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van Enjoy Change die verband houden met de invordering van haar vorderingen en die op minimaal een bedrag van 15% (zegge vijftien procent) van de openstaande vordering worden gesteld komen voor rekening van klant.
  10. Op de rechtsverhouding tussen Enjoy Change en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht zal geen mededeling aan derden worden gedaan en deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

Enjoy Change

Eggeweg 24, 7958 PL, Koekange
KVK NR 85032360 | IBAN NL95 KNAB 0412 6942 98 | BTW NR NL 863479716B01

Begin met chatten
1
Meer weten? Chat direct met Enjoy Change
Hallo, waarmee kunnen wij je helpen?